GeoWILD MAK
www.geowildmak.com.mk e-Новости од ГеоВИЛД МАК- Линк за Регистрација
    
Гео Вилд Мак дооел
Д.Бр МК4030005557950
Ж-ска 300000002143736
Комерцијална банка - Скопје
ул.Борка Талески бр.51

1000 Скопје

Р.Македонија

телефон:  +389 2 3239 374
факс:        +389 2 3239 375
e-mail:geowildmak@t-home.mk
GeoWILD MAK team
Aleksandar Postolovski Aleksandar Tushev Bojan Postolovski
   Managing Director Sales Manager Technical Support Manager
+389 70 344 135 +389 72 306 200

+389 72 214 577

+389 70 306 200
+389 2 32 39 374
Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
© GeoWILD MAK 2015