GeoWILD MAK
 
www.geowildmak.com.mk
   
    
GEOMATICS - ГЕОМАТИКА
Прецизни мерни инструменти и систем за сите видови на Геодетски работи...
CONSTRUCTION - ГРАДЕЖНИШТВО
Мерни инструменти и системи за Градежништво...
SOFTWARE
Програмски пакети за обработка на сите видови теренски мерења и податоци ...
ACCESSORIES
Дополнителна опрема и прибор за различни потреби на корисниците ...
 
Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
 
© GeoWILD MAK 2008