GeoWILD MAK
 
www.geowildmak.com.mk
   
    
 
GeoWILD MAK, како авторизиран дистрибутер за Leica Geosystems води комплетна грижа за своите корисници во и вон гаранциски период на инструментите и софтверите.
Погледнете го промотивниот проспект за
Активна Грижа за Корисници.
pdf
 
За повеќе инфоирмации посетете ја страната на Leica Geosystems...
Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
 
© GeoWILD MAK 2008