GeoWILD MAK
 
www.geowildmak.com.mk
   
    

ACTIVE GPS REFERENCE STATION

.ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИ ОД MAKREF - види упатствa >>>

Погледнете ја статистиката за квалитетот на мерењата за PostProcesing >>
Погледнете ја статистиката за квалитетот на базните линии во RealTime >>
Погледнете ја статистиката за квалитетот на базните линии во PostProcesing >>
Следејќи го современиот тренд во

геодезијата Geo WILD MAK

како авторизиран

дистрибутер на

Leica Geosytems AG успешно ја постави првата

Leica Активна GPS станица во  Р.Македонија.

Погледнете ја промоцијата на МакРеф повеќе

КАРАКТЕРИСТИКИ .....(download swf 1.26MB)

Локација: СКОПЈЕ >>> Координати: WGS'84 - ITRF94 >>>

Параметри за трансформација >>>

Технички спецификации >>>
 

MakRef

сертификат Сигурноста и довербата за добиените податоци е гарантирана со сертификати ...
 
Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
© GeoWILD MAK 2008