GeoWILD MAK
 
www.geowildmak.com.mk
   
    
 
GeoWILD MAK, како авторизиран дистрибутер за Leica Geosystems води комплетна грижа за своите корисници.

Заради злоупотреба на FTP директениот пристап и заштита на серверот Ве замолуваме Вашите барања за податоци да ги доставувате директно на е-mail.

Податоците се подредени по дати и се со траење од 24 часа.

Форматот на записите е Leica (при import се сетира System GPS1200).

Маската на сателите е 10 степени, време на регистрација е 5sec.

Се надеваме дека податоците ќе бидат од корист во Вашите работни активности.

Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
© GeoWILD MAK 2008